Született :
1903 december 28-án Budapest

Elhunyt :
1957 február 8-án Washington

Fontosabb évfordulói:
1937 megkapja az amerikai állampolgárságot
   
Neumann elõrelátását és mély humanizmusát mutatja, hogy a Neumann elvet sohasem engedte szabadalmaztatni.

Azért hogy ezt megakadályozza az elvet egy publikációjában nyilvánosságra hozta, ami megakadályozta a szabadalmaztatást.

Azt mondta, hogy a számítógép nem egy vagy több emberé, hanem az egész emberiségé, nem egy ember találta ki, hanem matematikusok és mérnökök hada.
Ellene volt annak, hogy ebbõl egy vagy két ember hasznot húzzon vagy üzletet csináljon.

"
A fejlõdés ellen nincs gyógymód."

Neumann János
A számítógép

 

A háborús hangulattal átitatott Európából 1930-ban a Princeton-i Egyetem meghívására Amerikába érkezik és 30 évesen az USA legfiatalabb kinevezett professzora lesz.
A világháború kitörését követõen a 40-es évek elején Neumann bekapcsolódik a Los Alamosban folyó hadikutatásokba.
Itt a lökés- és robbanási hullámok vezetõ szakértõje lett, ily módon kapcsolatba került 1937-tõl a Ballisztikai Kutató Laboratóriummal.


ENIAC - Electronic Numerical Integrator And Computer

1944-ben Philadelphiában ismerkedik meg a számítástechnikával és az amerikaiak elsõ számítógépével, az ENIAC nevû (nehézkesen és hibásan mûködõ, de már másodpercenként 333 szorzásra képes) számítógéppel, amelyet az amerikai hadsereg hadicélú feladatok, többek között ballisztikai feladatok elvégzésére fejleszt Goldtine vezetésével.
A Manhattan-terv keretében Neumann részt vesz az ENIAC néhány matematikai-logikai részletének módosításában, hogy az nagyobb mennyiségû számításra és nagyobb sebességre legyen képes.

Az ENIAC 18 000 elektroncsövet, 70 000 ellenállást, 10 000 kondenzátort, 6000 kapcsolót tartalmazott, hossza 30, magassága 3 méter volt, 30 tonnát nyomott, teljesítményfelvétele 140 kW-ra rúgott, félmillió dollárba került, s másodpercenként 5000 mûveletet tudott elvégezni.

1945-tõl 1956-ig tartott az elsõ generációs számítógépek kora. Ezek az ENIAC-hoz hasonló elektroncsöves digitális gépek voltak. Felépítésük jellemzõen öt funkcionális egységre bomlott. Rendszertechnikailag processzor centrikusak voltak, tárolóeszközeik a késleltetõ mûvonal (késleltetõ vonalas tár), a mágnesdob és az elektroncsõ. Természetesen egyre tökéletesebbé váltak, tárkapacitásuk elérte a 2 KBájt-ot, mûveleti sebességük a 10.000 mûveletet másodpercenként (10 KIPS=kiloinstructions per secundum). A programozás még fõleg gépi kódban, majd az Assembly gépi nyelven történt, mely igen nehézkes, fárasztó és idõigényes volt. Fõbb alkalmazási területük a katonai és tudományos-mûszaki számítások voltak. A magas költségek és a nehézkes kezelhetõség miatt ezek a gépek csak nagyon lassan terjedtek. A legnagyobb gondot az elektroncsövek gyakori meghibásodása jelentette. A sokezer elektroncsövet - mivel élettartamuk korlátozott - folyamatosan cserélni kellett.

 

ENIAC

Az ENIAC-ot ballisztikai és szélcsatorna-számításokra használták.
A számítógépek nagy része hadi célokat szolgált. A gépeket a lõpálya elemzésben, a modern haditechnikai eszközök kutatásában használták.
A haditechnika fõleg a matematikai, fizikai, valamint az alkalmazott tudományok képviselõinek szaktudására számított.
Számos kutatólaboratórium szervezõdött e téma köré, és ezek a kutatólaboratóriumok közvetve, vagy közvetlenül segítették a számítástechnika fejlõdését, a számítástudomány elméleti megalapozását.

 

ENIAC

1946-ban fejezik be az ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) építését (USA). Neumann a tárolt program elvét már az ENIAC-ban is alkalmazta. A fejlesztõk között találhatjuk John Presper Mauchly és John William Eckert nevét is.


EDVAC - Electronic Discrete Variable Automatic Computer

Az ENIAC még el sem készült, amikor Neumann irányításával elkezdõdött az EDVAC megépítése.
Neumann azt vallotta, hogy a számítógép nem egy vagy több emberé, hanem az egész emberiségé. Nem egy ember találta ki, hanem matematikusok és mérnökök hada. Ellene volt annak, hogy egyesek hasznot húzzanak belõle. Ezért elkészítette az EDVAC teljes leírását, hogy megakadályozza Mauchly és Eckert szabadalmaztatási szándékát, majd publikálta azt, és így lehetetlenné tette, hogy az elvet szabadalmaztassák.

A mûködését 1949-ben kezdõ EDVAC (Electronic Discrete Variable Computer) is belsõ programvezérlésû, elektronikus, digitális, univerzális számítógép volt. Ez a gép már valamivel megbízhatóbban mûködött, mint az ENIAC, de lényegében ugyanazok voltak a bajai (alkatrészek gyakori cseréje, nagy fogyasztás, hatalmas költségek).

Azonban az EDVAC volt az elsõ Neumann-elven mûködõ gép.

"First Draft of a Report on the Edvac" címû, 1945-ben megjelent mûvében írta le azokat az alapelveket, amelyeket azóta a tudományos világ "Neumann-elvek"-ként tart számon. Ezek a következõk:

- a kettes számrendszer alkalmazása,
- teljes mértékben elektronikus elven mûködõ számítógép,
- központi vezérlõ egység,
- aritmetikai egység alkalmazása,
- belsõ program- és adattárolás, programvezérlés

 

EDVAC - 1948

Nemcsak a számítógép elvi felépítése, hanem a tervezése során is újat alkotott. Õ dolgozta ki és vezette be a számítógép logikai struktúráját részletesen ábrázoló szimbólumrendszert. Az általa kidolgozott szimbolika a matematikai szimbólumok rendszeréhez hasonló jelentõséggel bír.

A tárolt program elvét nagyon egyszerûen lehet megfogalmazni: a korábbi gépek külön adat- és programtárolóit egy tárban fogta össze. Az elvet a szükség teremtette meg, ugyanis megoldást keresett arra, hogyan lehetne a számítógépeket gyorsabban programozni. Ez a megoldás annyira jól sikerült, hogy még ma is a világ valamennyi számítógépe ezen az elven mûködik.

Számtalan kutatás folyik a nem Neumann elvû gép kifejlesztésére, eddig még gyakorlatilag nem sikerült. A bejelentett eredményeket egy kicsit gondosabban megvizsgálva, mindig elõjön a Neumann elv, bizonyítva, hogy a nem Neumann elvû gép is Neumann elven mûködik.

Az EDVAC 1948-ban készült el, melynek építésében Neumann is részt vett.


IAS

Neumann érdeklõdése az idegrendszer és az emberi agy mûködését modellezõ gépek felé fordult. 1946-ban kezdett hozzá csoportjával a princetoni Institut for Advanced Studies intézetben egy új, tárolt programú számítógép megtervezésének. Munkájában sokban segítette õt az elsõ elektronikus számítógép, az ENIAC kidolgozásában résztvevõ Goldstine és Eckert. Itt alkották meg az IAS- vagy Neumann-gépet (JONIAC). Ez leginkább abban különbözött a korábbi két számítógéptõl, hogy párhuzamos mûködésû volt, tehát sokkal gyorsabban számolt bármelyik korabeli számítógépnél, felépítése pedig -fõ vonalaiban- megegyezett a mai modern számítógépekével.
Az IAS tervezésérõl több publikáció is megjelent, melyeknek késõbb igen nagy hatása volt a késõbbi számítógépek fejlesztésére. Elmondható, hogy ez a számítógép tekinthetõ a mai számítógépek "atyjának".

 

IAS

Neumann és munkatársai a gép tervezésekor többek között megpróbálták utánozni az élõ emberi agy néhány ismert mûködésmódját. Neumann nevéhez fûzõdik a tárolt programok elvének kitalálása, az adat és programtárak egyesítése is.

Felismerte, hogy egy rendszer biztonságát illetve hatékonyságát nem annyira az határozza meg, hogy milyen elemekbõl épül föl, hanem az, hogyan van rendszerré szervezve, az elemek között milyen minõségû és mennyiségû információ megy át.

Neumann az elektronikus számológépek tervezése terén is fontos újítást vezetett be. Korábban a tervezésnél csak a legfontosabb nagy egységek (mint például az aritmetikai egység, programvezérlû egység stb.) jelölésére használtak funkcionális vázlatokat, ami az áttekinthetõséget erõsen megnehezítette. Neumann olyan szimbolikát vezetett be, amely alkalmas volt arra, hogy konkrét mûszaki megoldástól függetlenül a számítógép logikai struktúráját teljes részletességgel ábrázolja.
Ezzel lehetõvé vált, hogy a tervezést két, egymástól független részre bontsák: elõször a Neumann által bevezetett jelölésekkel a szükséges mélységig megtervezik a gép logikai struktúráját. Ezt a munkát általában matematikusok végzik. Az így elkészült logikai struktúra kerül át azután a szorosabban vett mûszaki tervezésbe, ahol a logikai szimbólumokat alkalmas módon alkatrészekkel váltják fel.
Ez a szimbolika adott késõbb ötletet a modulrendszer kidolgozására is.

1. A számítógép
2. A Neumann elv
 
 
Kapcsolódó linkjeink:
Szilárd Leó
Teller Ede
Wigner Jenõ

© 2003
Az oldalak megtekintéséhez minimum 800x600-as felbontásra és 16bit-es színmélységre
van szükség !
Ajánlott felbontás
1024x768 pixel
24bit-es színmélység!


Támogatott
böngészõ típusok:
IE , NS, Mozilla, Opera

Minden jog fenntartva
Horváth & Fellner
© 2003
Neumann János indexlap tetejére
Neumann János index