Jedlik Ányos index

Született :
1800 január 11-én
Szimõ

Elhunyt :
1895 december 13-án
Gyõr
Fontosabb évfordulói:
1817 felvette az Ányos névet
1825 pappá szentelik
1868 királyi tanácsosi címet kapott
1879 a vaskorona-rend lovagja lett.
   
Kémiai és fizikai szakszerkesztõ abban a bizottságban, mely a német-magyar mûszaki szótárat állította össze.

Az optikai és hullámtani kísérletek idõszaka az 1850-es évek és az 1860-as évek elsõ fele. Optikai rácsokat 1863-ig készített. Nagyfeszültségû készülékei zömmel az 1860-70-es évekbõl származnak. Legismertebb külföldi eredménye a villámfeszítõ bemutatása volt az 1873-as bécsi világkiállításon.

Szikrainduktorokkal szintén ebben az idõben foglalkozott. Ekkor dolgozta ki különleges induktor tekercselési eljárását is. Gyõri nyugdíjas éveiben is fõként a nagyfeszültségû eszközök szerkesztése felé fordult figyelme.
Szódavízgyártó gép

 

Munkásságának elsõ szakaszában kémiával, elektrokémiával és elektromosságtannal, késõbb fõleg optikai kísérletekkel foglalkozott. 1826-ban szódavízgyártó gépet szerkesztett, aminek alapján létesült az elsõ hazai szikvízüzem.
A készüléket latinul apparatus acidularisnek, magyarul "savanyúvízi készület"-nek nevezte el.

Igazi fizikus lévén, elõadásait meggyõzõ demonstrációkkal kíséri, hallgatóságát az elõre elkészített "mesterséges szénsavas vízzel" kínálja.

Egyik elõadásán a következõ szavakkal kommentálta új találmányát:

"Bátor vagyok tehát tisztelt gyülekezetnek ezennel kétnemû savanyú vizet bemutatni. Egyik palaczkban foglaltatik a savanyú vizeknek legegyszerûbbike, mellyben a közönséges vizen, és avval egyesült szénsavon kívül semmi más ásványos rész nem találtatik. Ezen víz nagyobb mértékben bírja magában tartani a szabad szénsavat, mint az, mellyben a szénsavon kívül még többféle savak is felolvadvák; s azért azon csípõssége, mellyet a pezsgõ borban kedvelünk, nagyon kielégíthetõ; pohárba töltetvén szüntelen szénsav buborékokat hány, még a szénsav nagyobb része el nem röpül; legjobb tehát a poharat azonnal, hogy megtöltetett, ki is üríteni, különben a víz sokat vesztene kellemes csípõsségébül."

Itt kitöltötték a hallgatóság számára a szódavizet, melyet Jedlik aztán így kínált kóstolásra:

"Érdemes lehet ezen pezsgõ víz azon személyekre nézve, kik borral nem élvén, szomjuságuk oltásakor az említett pezsgõi csípõsséget éldelni kívánnák. Talán azon betegségekben sem lenne czéliránytalan ital, mellyekben a szénsav által történendõ izgatás a belsõ részekre jótékonyan hat. Mondhatom volt alkalmam cholera idejében némelly ismerõseim közül tapasztalni, mennyire epedtek ezen ital után, s nem keveset enyhítettek kínzó állapotukon, midõn az orvos engedelmébül vele élhettek. Illy neme a savanyú vizeknek természetben nem találtatik: mert a szénsavval egyesült víz többféle ásványos részekkel érintésben lévén, azokbul kisebb vagy nagyobb mennyiségben mindenkor valamit magába vesz."

Az Európán végigsöprõ nagy kolerajárvány 1831 nyarán pusztított Magyarországon: keletrõl haladt nyugat felé. Jedlik, akit 1831 áprilisában helyeztek át Gyõrbõl Pozsonyba, a maga módján próbálta enyhíteni a betegek szenvedését. Felismerte, hogy a szódavíz hatására a betegek szenvedései némileg csökkentek.

Elõadását a következõ szavakkal zárta:

"A többi palaczkokban pedig foglaltatik egy más nemû savanyú víz, melly legközelebb a rohitsihez hasonlít; attul még is abban különbözõ, hogy a szénsavas mészeg és kénsavas szikeg, mellyek a rohitsiben találtatnak ugyan, de mivel az ital kellemetességét elõ nem segítik, ebbül egészen kihagyatvák. Ennek vegyrészei a vizen kívül kettedsavas kesereg és kettedsavas szikeg. Illy nemü savanyú víz annyi szénsavat, mennyit az elõbbiben tapasztalánk, szabad állapotban nem foglal; de annál többet bír az említett savak segedelmével megkötött állapotban; s ezen oknál fogva, ha bor vagy czitromlé hozzá töltetik, az említett savak vegytanilag azonnal föloszlatnak, és a szabadon eresztett szénsavakkal az egész keveréket kellemes csípõsségûvé teszik."

Majd pedig a szerzõ az alábbi felhívást intézte a jelenlevõkhöz:

"Végtére tisztelettel jelentem, hogy ha némellyek a tisztelt gyülekezetbül ezen savanyú vizek készítési módárul meggyõzõdni kívánkoznának, azok elõtt a kijelelendõ idõben egy akónyi közönséges vizet savanyú vízzé változtatni ezennel magamat késznek ajánlom."

Ezzel végül is felajánlotta, hogy szódavízgyártó gépével bármely közönséges vízbõl bárki számára képes elõállítani szódavizet.

 

Szódavízgyártó gép

A fenti szövegben feltûnõ lehet egy-két magyarosított kémiai szakkifejezések használata is. Rohits ma Rogaska Slatina Szlovéniában. Szénsavas mészeg: CaCO3, kénsavas szikeg: Na2SO4, kettedsavas kesereg: Mg(HCO3)2, kettedsavas szikeg: NaHCO3. Tudni kell, hogy 1841-ben még nem lehetett az egyetemi elõadásokat magyarul tartani. Ugyanakkor 1828 óta készen állt az az egységes magyar kémiai szaknyelv, melyet Schuster János (1777-1839) alkotott meg, Jedlik is ezt használta. Késõbb Jedlik lett a kémiai és fizikai szakszerkesztõ abban a bizottságban, mely a német-magyar mûszaki szótárat állította össze.
Figyeljük meg, hogy Jedlik rögtön tanácsokat is adott a szódavíz minél kellemesebb elfogyasztására, hiszen javaslatokat tett annak borral vagy citromlével való ízesítésére.

A szódavízgyártó gép leírását publikálni akarta, ezért elküldte latinul Bécsbe, a Zeitschrift für Physik und Mathematik-hoz.
Baumgarten, a folyóirat egyik szerkesztõje és tulajdonosa németre fordította Jedlik cikkét, s Bereitung Künstlicher Säuerlinge címmel megjelentette.
1. Szódavíz
2. Forgony
3. Dinamó
4. Galvánelemek és villanyvilágítás
5. Optikai rácsok
6. Csöves villámfeszítõ
 
 
Kapcsolódó linkjeink:
Eötvös Lóránd

© 2003
Az oldalak megtekintéséhez minimum 800x600-as felbontásra és 16bit-es színmélységre
van szükség !
Ajánlott felbontás
1024x768 pixel
24bit-es színmélység!


Támogatott
böngészõ típusok:
IE , NS, Mozilla, Opera

Minden jog fenntartva
Horváth & Fellner
© 2003
Jedlik Ányos indexlap tetejére
Jedlik Ányos index